Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo

Cieszę się, że w tym roku szkolnym Państwa dzieci będą mieszkać w naszej placówce i tym samym spędzać pod naszą opieką wiele czasu. W związku z sytuacją epidemii COVID-19 (koronawirusa) panującą na terenie całego kraju po raz pierwszy będziemy funkcjonować w nowej dla nas jako placówki, ale także pracowników i wychowanków, rzeczywistości. Z w/w przyczyn nie odbyło się tradycyjne spotkanie dyrekcji z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków inaugurujące nowy rok szkolny, na którym przedstawialiśmy ogólne zasady funkcjonowania bursy. Dlatego w formie pisemnej spróbuję poinformować Państwa o organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021.Nasza placówka stawia przed sobą w każdym roku trzy zasadnicze cele. Pierwszym
z nich jest tworzenie bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju, drugim pomoc wychowankom w osiągnięciu sukcesu szkolnego, trzecim zaś – wspomaganie rodziców w wychowaniu ich dzieci. Dlatego też miło jest mi przekazać Państwu tę garść informacji i sugestii. Czynię to z wiarą, iż nasza współpraca będzie układała się dobrze, służąc rozwojowi Państwa dziecka. W pracy wychowawczej ważne są dla mas takie zasady, które służą pozytywnemu współdziałaniu nauczyciela, rodzica oraz wychowanka: tolerancja, szacunek, uczciwość i rzetelność. Na takie właśnie aspekty życia grupowego będziemy zwracać uwagę.
 

Bursa Międzyszkolna w Stalowej Woli (wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych) jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Wychowankami Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli mogą być uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu miasta. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Stalowowolski, nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. Organami Bursy Międzyszkolnej są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Młodzieżowa Rada Placówki.Podstawowym aktem prawnym regulujący cele istnienia, tryb działania, zadania, strukturę organizacyjną jest Statut Bursy Międzyszkolnej.W placówce działa Zespół wychowawczy, który prowadzi diagnozę wychowawczą, dokonuje analizy i ocenia podejmowane działania, oraz doskonali metody pracy. Wychowankowie placówki mają możliwość zgłaszania swoich problemów poprzez Rzecznika Praw Wychowanka. W placówce działa samorząd wychowanków, który tworzą wszyscy jego mieszkańcy. Samorząd na zewnątrz reprezentowany jest przez Młodzieżową Radę Placówki. Młodzieżowa Rada Placówki ma prawo do wyrażania opinii i wnioskowania w sprawach dotyczących bursy. Prowadzony jest monitoring nauki własnej, a także program profilaktyczno-wychowawczy realizowany poprzez szereg działań wychowawczych.Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami, wychowawcami, szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, instytucjami specjalistycznymi i wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży.

Nasze główne zadania, to zapewnienie naszym wychowankom:

- bezpieczeństwa i opieki,

- odpowiednich warunków socjalno-bytowych (wyżywienie i zakwaterowanie),

- warunków do nauki i wypoczynku,

- rozwijanie zainteresowań i atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego,

- wdrażanie do samodzielności, zaradności i uspołeczniania,

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Praca wychowawcza w bursie zorganizowana jest w oparciu o 5 grup wychowawczych, w każdej grupie wychowawczej w ciągu tygodnia realizowanych jest 60 godzin pracy opiekuńczo- wychowawczej. Planowana liczba godzin obejmuje czas prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych, opiekę nocną oraz opiekę sprawowaną w dni poprzedzające rozpoczęcie nauki. Średnia liczebność grupy wychowawczej wynosi 33 wychowanków, zakwaterowanych w pokojach mieszkalnych 3 i 4 osobowych. Każdą grupą opiekuje się 2 nauczycieli -wychowawców. W placówce sprawowana jest całodobowa opieka przez wszystkie dni tygodnia (także w sobotę i niedzielę), w godzinach nocnych dyżur pełni 2 wychowawców lub wychowawca i pracownik wyznaczony przez dyrektora (podczas weekendu). Młodzież mieszkająca w placówce ma obowiązek wyjazdów do domów rodzinnych po zakończeniu zajęć lekcyjnych w piątek,w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (zawody sportowe, duża odległość od miejsca zamieszkania – powyżej 100 km) istnieje możliwość pozostania w placówce na sobotę i niedzielę pod opieką wychowawców lub osoby wyznaczonej wyłącznie za zgodą dyrektora i rodzica lub opiekuna prawnego.

W uzasadnionych przypadkach wychowanek może pozostać w placówce do soboty i rano w sobotę wyjechać do domu.

Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach nauczyciel- wychowawca posiadają pełne kwalifikacje do pracy w bursie tj. wykształcenie magisterskie, przygotowanie pedagogiczne, specjalność z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą.

Wysokość opłaty za zakwaterowanie w placówce ustala organ prowadzący. Odpłatność za posiłki w stołówce ustalana jest na podstawie wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie. Koszty pobytu w placówce:

50 zł miesięczna opłata stała za zakwaterowanie;

11, 50 zł całodzienne wyżywienie (4 posiłki);

50 zł kaucja (jednorazowo)

Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wnosi się z góry do 15 każdego miesiąca w kasie placówki. Młodzież wykupując wyżywienie i zakwaterowanie otrzymuje potwierdzenie dokonania wpłaty i bloczek żywnościowy. Zwracam się z prośbąo sprawdzanie pokwitowań, a także dopilnowanie, aby wyżywienie było wykupywane w ustalonym terminie. Bardzo proszę zwrócenie uwagi dzieciom, by dbały o bloczki – zagubienie bloczka skutkuje ponownym opłaceniem wyżywienia w bursie. W przypadku uzasadnionej nieobecności dziecka w bursie (np. choroba, sprawy rodzinne) istnieje możliwość zmniejszenia kosztów wyżywienia poprzez tzw. zdanie bloczków żywieniowych z dni, w których wychowanek nie będzie korzystał z wyżywienia. Zgłoszenia nieobecności w placówce, oraz zdanie bloczków żywnościowych, należy dokonać najpóźniej dzień wcześniej do godziny 900.Potym terminie nie będzie możliwości zdania bloczków. Nadpłata finansowa za niezrealizowane (niewykorzystane) bloczki, będzie zwracana w następnym miesiącu. Może otrzymać je w formie gotówki wychowanek, a także istnieje możliwość pomniejszenia opłaty za nowy miesiąc rozliczeniowy o tę kwotę zwrotu. Ostateczna decyzja w tej sprawie zawsze należy do rodzica wychowanka. W przypadku konieczności pozostania wychowanka na sobotę i niedzielę w bursie, wyżywienie jest we własnym zakresie.

O przydziale mieszkańców do grup jak i pokoi mieszkalnych w pierwszej kolejności decyduje wiek (rocznik) dziecka, szkoła, do której uczęszcza wychowanek, kierunek kształcenia, specjalność, oraz względy środowiskowe; miejscowość, więzy rodzinne itp. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającej w bursie młodzieży, budynek placówki jest zamykany. Przy pomocy domofonu pracownik portierni wpuszcza wychowanków do bursy. W swojej codziennej pracy jako priorytet traktujemy naukę i dyscyplinę w placówce.

Proszę o dopilnowanie, aby młodzież do placówki, przywoziła tylko i wyłącznie rzeczy oraz przedmioty niezbędne. Nie zalecam przywożenia rzeczy czy przedmiotów o dużej wartości (tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność) np. biżuteria, duże sumy pieniędzy, drogi sprzęt komputerowy itp. Uprzejmie Państwa proszę o dopilnowanie, aby dziecko mieszkając w bursie posiadało:

pidżamę, szlafrok (szczególnie dziewczęta),

ręcznik/i/,

przybory toaletowe,

pomimo, że placówka będzie się starała zapewnić higieniczne środki ochronne, (rekomenduje się dla własnych potrzeb posiadać także mydło antybakteryjne czy płyn dezynfekujący)

obuwie zastępcze (pantofle),

obuwie przeznaczone do korzystania z łazienki np. plastikowe klapki,

kubek, talerzyk deserowy, sztućce, itp.

komplet bielizny pościelowej (prześcieradło, powłoczki na kołdrę i poduszkę),

środki ochronne: maseczki, przyłbicę, rękawiczki jednorazowe itp.

W bursie wychowanków obwiązuje dzienny rozkład dnia, który reguluje m.in. czas nauki, pory posiłków, czas wolny. Sprawdzane są wyjścia i powroty do placówki, obecność wychowanków na nauce własnej, ciszy nocnej. Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie jego zapisów i stosowanie się do zasad obowiązujących w bursie. Wychowankowie łamiący te zasady muszą być świadomi konsekwencji, które im grożą, w postaci różnych kar (system wyróżnień, nagród i kar reguluje Statut), od upomnienia, aż do pozbawienia prawa do zamieszkania w placówce.  

Zgodnie z rozkładem dnia w godzinach 1600-1800 przewidziany jest czas na naukę własną podczas której wszyscy wychowankowie muszą być obecni w pokojach, by przygotować się do zajęć w szkole. Na naukę udostępniamy młodzieży również pokoje do cichej nauki, świetlicę oraz w miarę potrzeb inne pomieszczenia. W całym budynku placówki jest zainstalowane łącze internetowe (WiFi). Wychowankowie mogą także korzystać z podręcznego księgozbioru placówki, Biblioteki Pedagogicznej (mieszczącej się w tym samym budynku) oraz indywidualnej pomocy w nauce wychowawców placówki. O wszystkich niepokojących sygnałach dotyczących postępów edukacyjnych Waszego dziecka będziecie Państwo na bieżąco informowani, przez wychowawców. Dzięki wypracowanej współpracy ze szkołami; dyrekcją, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym będziemy monitorować postępy Waszego dziecka by zapewnić mu na miarę jego potrzeb i możliwości osiągnięcie sukcesu szkolnego.

Otaczający nas świat powoduje, że na młodych ludzi „czyha” wiele zagrożeń: alkohol, nikotyna, dopalacze, różnego rodzaju środki odurzające, wirtualny świat nowych mediów. Gdy do tego dodamy zmianę środowiska życia, problemy osobiste, rodzinne, uczuciowe, wymagania nowej szkolnej i bursianej rzeczywistości, oczekiwania rodziców, większą samodzielność i odpowiedzialność to wszystkie te czynniki mogą sprawić, że u młodych ludzi pojawi się stres, lęk, niepewność czy zagubienie. Pamiętajcie Państwo, że wychowawcy placówki są dla Was wsparciem, nasza praca i wynikające z niej zadania, to m.in. zapobieganie tym zjawiskom, to szeroko rozumiana pomoc Państwa dzieciom. Na podstawie wieloletniej pracy placówki, jesteśmy do niej bardzo dobrze przygotowani, lecz jak wskazuje praktyka, bez Państwa pomocy, wsparcia, kontaktu, będzie to utrudnione. Dlatego zwracam się z apelem i prośbą, abyście Państwo byli z nami w ciągłym kontakcie, rozmawiali z nami i swoimi dziećmi, a także odpowiadali na nasze telefony, maile, pisma, szczególnie teraz, w tym trudnym dla nas wszystkich epidemicznym czasie. Na pewno w naszych staraniach jak co roku wesprą nas placówki i instytucje, z którymi na bieżąco współpracujemy (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, Biblioteka Pedagogiczna, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej).

Ten rok ze względu na epidemię, na pewno będzie inny niż ubiegłe, w których mieliśmy dla naszych mieszkańców bardzo szeroką ofertę spędzania czasu wolnego, w ramach Kalendarza wydarzeń (organizacja uroczystości, wieczornic, imprez, dyskotek, konkursów czy turniejów sportowych. Czas
i sytuacja z koronawirusem pokaże, czy będzie możliwość realizacji w/w inicjatyw.

Z uwagi na konieczność czasowego zameldowania dziecka w bursie, druk meldunku czasowego można pobrać w pokoju wychowawców. Wychowankowie pełnoletni meldują się samodzielnie w Urzędzie Miasta Stalowa Wola, natomiast wychowanków niepełnoletnich może zameldować pracownik placówki lub rodzic. Poświadczenia o czasowym zameldowaniu dziecka niepełnoletniego w bursie może w Urzędzie Miasta odebrać osobiście tylko rodzic.  

Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ze sprzętu AGD dopuszcza się możliwośćposiadania czajnika elektrycznego, zabronione jest używanie tosterów, opiekaczy, grzałek itp.

Rodzice i opiekunowie prawni, którzy nie złożyli przy przyjęciu dziecka do placówki wszystkichwymaganych dokumentów zostaną poinformowani przez wychowawców grup o terminie ich uzupełnienia.        

Szanowni Państwo! Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć organizację pracy bursy, odpowiedzieć na pytania, choć zakładam, że nie na wszystkie. Bardzo proszę, o zgłaszanie do mnie lub do wychowawców pytań, wszystkich swoich wątpliwości, uwag dotyczących organizacji pracy placówki w sferze opiekuńczo-wychowawczej w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Zależy nam na tym, by wychowankowie w bursie czuli się bezpiecznie oraz mogli w pełni skupić się na realizacji swoich celów by osiągnąć sukces. Mam nadzieję, że będą Państwo aktywnie uczestniczyć w życiu placówki.

Proszę również w miarę możliwości czytać informacje zamieszczane na naszej stronie internetowej Życzę Państwu i Waszym dzieciom spokojnego nowego roku szkolnego.

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                               Teresa Polowska

                                                                                                                Dyrektor ZPO-W

                                                                                                                w Stalowej Woli

Procedury bezpieczeństwa w związku z Covid-19

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami w organizacji pracy Bursy Międzyszkolnej wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w placówce znajduje się
w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii”.

Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 14 /2020 z dnia 31.08.2020r. obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku. W związku z powyższym ustalenia w nim zawarte obowiązują pracowników placówki, wszystkich wychowanków podczas pobytu w bursie oraz ich rodziców.

Ponieważ reguluje on tak istotne kwestie jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, organizacji żywienia i wiele innych istotnych kwestii, bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nim oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek dzieciom.

Informuję ponadto, że wszyscy wychowankowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez wychowawców, jednak pokładam głęboką wiarę w pomoc rodziców
w upowszechnieniu określonych w Regulaminie zasad zachowania i postępowania związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, która będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

Wprowadzone Procedury stanowią załącznik do niniejszej wiadomości .
Bardzo dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

                                                                                 Z poważaniem
                                                                                 Teresa Polowska
                                                                      Dyrektor ZPO-W w Stalowej Woli

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

10 zasad dla rodziców

10 zasad dla uczniów

Zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19

Komunikat

Informujemy,że na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.05.2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dopuszcza się możliwość zakwaterowania w bursie byłych wychowanków placówki przystępujących w bieżącym roku szkolnym do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz korzystających z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w zakresie szkoły ponadpodstawowej. Warunkami skorzystania z tej możliwości są:

  1. Zgłoszenie terminu pobytu (2 dni przed planowanym przyjazdem)
  2. Złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie podpisują wychowankowie pełnoletni lub rodzice wychowanków niepełnoletnich. Podpisane oświadczenie należy złożyć w bursie w dniu przyjazdu lub przysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  3. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa przebywania na terenie bursy

Dyrektor ZPO-W

Zasady bezpieczeństwa przebywania w bursie w czasie trwania epidemii COVID-19.

WYCHOWANKU,

1. Do bursy przyjmowani są jednie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji.

2. Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa, z osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie, nie przyjeżdżaj do bursy

3. Zdezynfekuj ręce przy użyciu płynu umieszczonego przy wejściu do bursy .

4. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku, w trakcie rozmowy z pracownikami i mieszkańcami.

5. Zapoznaj się i przestrzegajzasad i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie bursy w czasie epidemii.
6. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans
to min. 2 m.

7. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do kosza i umyj ręce.

8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

9. Używaj tylko własnych przedmiotów, przyborów, książek, kosmetyków, itp.

10. Dezynfekuj ręce przed skorzystaniem z rzeczy, sprzętów lub urządzeń,
   z których korzystają inni.

11. Minimalizuj kontakty z innymi, w przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy. Dziel się swymi wrażeniami za pośrednictwem telefonu, portalu społecznościowego czy komunikatora.

12. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe) i dezynfekuj ręce.  

13. Po wyjściu ze szkoły np. po konsultacji, egzaminie przyjdź bezpośrednio do bursy. Ogranicz do niezbędnego minimum swoje wyjścia poza teren bursy (zakupy poza niezbędnymi, kawiarnie, spotkania towarzyskie).

14. Dbaj o higienę, myj ręce mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

15. Jeżeli poczujesz się źle powiadom o tym niezwłocznie wychowawcę/ pracownika placówki.

16. Zgłoś wychowawcy/ pracownikowi jeżeli w trakcie pobytu w bursie miałeś ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa , z osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie.

17. Dołóż wszelkich starań aby pokój był utrzymany w czystości i higienie, często wietrz swój pokój. Zachowaj zasady ostrożności podczas sprzątania pokoju- załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.

18. W czasie trwania epidemii zawiesza się w bursie odwiedziny gości.

19. Wychowanek w bursie przebywa wyłącznie w celu edukacyjnym
i w terminie wcześniej zadeklarowanym.

20. Osoba niestosująca się do przyjętych ustaleń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie trwania epidemii może utracić prawo do dalszego zakwaterowania.

21. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika placówki lub wychowanka należy wdrożyć postępowanie określone
w Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

22. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia koronawirusem pracownika placówki lub wychowanka należy wdrożyć postępowanie określone w Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 

Oświadczenie rodzica młodzieży niepełnoletniej

Oświadczenie młodzieży pełnoletniej

Informacje dotyczące roku szkolnego 2020-2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. W związku z sytuacją epidemiczną informujemy, że kwaterowanie młodzieży w bursie odbędzie się w dniu 31.08.2020 roku poszczególnych grup wychowawczych wyłącznie w wyznaczonych godzinach:

Grupa I w godzinach od 10 – 12: wychowawcy: mgr Maria Łokaj, mgr Barbara
Korczyńska – Kwitek

Grupa II w godzinach od 12 – 14: wychowawcy: mgr Izabela Jarosz, mgr Rafał Stelmach

Grupa III w godzinach od 14 – 16: wychowawcy: mgr Justyna Kubiak, mgr Alicja Sroka

Grupa IV w godzinach od 16 – 18: wychowawcy: mgr Elżbieta Dubińska, mgr Magdalena Melanowicz

Grupa V w godzinach od 18– 20: wychowawcy: mgr Justyna Marut, mgr Dorota Lubojańska - Socha

Prosimy o przestrzeganie powyższego zapisu. Wychowankowie, którzy nie przyjadą w wynaczynionym terminie nie będą w tym dniu zakwaterowani i proszeni są o przyjazd w dniu

1 września 2020 r.

2. Młodzież zobowiązana jest do pobrania ze strony bursy oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia. Oświadczenie w imieniu wychowanka niepełnoletniego podpisuje rodzic/opiekun prawny, wychowanek pełnoletni podpisuje samodzielnie. Na oświadczeniu należny podać aktualny telefon kontaktowy rodziców/ opiekunów prawnych. Przedłożenie oświadczenia w dniu przyjazdu jest warunkiem zakwaterowania w placówce.

3. W dniu zakwaterowania należy dokonać opłaty za pobyt w placówce. Koszty pobytu w placówce we wrześniu wynoszą :

- opłata stała za zakwaterowanie – 50 zł

- opłata za wyżywienie - 253 zł

- kaucja - 50 zł

4. Młodzież przyjeżdżająca do bursy na rozpoczynający się rok szkolny 2020/ 2021 powinna być zaopatrzona w maseczki, przyłbice, środki higieny osobistej prześcieradło oraz poszewki na kołdrę

i poduszkę.

5. Na poszczególne piętra oraz do pokoi będą mogli wyjść jedynie zakwaterowani wychowankowie bursy.

Podział wychowanków na grupy wychowawcze – grupy w pdf (oddzielnie każda grupa)

Grupa I                  Grupa II                 Grupa III                Grupa IV                 Grupa V

Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka                    Oświadczenie o stanie zdrowia

Pożegnanie Maturzystów 2020

Drodzy Maturzyści

Wszystkie chwile i wspomnienia związane z Wami zostaną w naszej pamięci na długo. Zachęcamy do pobrania prezentacji.

https://drive.google.com/drive/folders/1cjJjhjYeduxEFISLKXzCFYT_zeE84c_0?usp=sharing