Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych/wychowanków bursy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych /wychowanków bursy jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych,, z siedzibą w Stalowej Woli,   ul. Orzeszkowej 2, 37-450 Stalowa Wola, tel: 15 8432676, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZPO-W możliwy jest pod numerem tel. nr. 15 643 36 35 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych /wychowanków bursy   będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych /wychowanków bursy   przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Kielcach.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni /wychowankowie bursy posiadają prawo do: żądania od
  administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/opiekunom prawnym /wychowankom bursy przysługuje prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w

Podpis administratora

Teresa Polowska
Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
w Stalowej Woli