INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy, więc wyjaśnić, co dla Ciebie oznacza to w praktyce. Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, a w trosce o komfort korzystania z usług naszej instytucji dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny a zarazem przejrzysty dla Ciebie.

Na początku chcemy Ci wyjaśni, więc czym tak na prawdę jest RODO

RODO to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym, więc przypadku, kiedy będziemy posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO”.

 1. 1.Co kryje się pod pojęciem Administrator?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydujący o tym, w jakim celu a także, w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych, z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2, 37- 450 Stalowa Wola, tel: 15 8432676, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. 2.Kim jest Inspektor ochrony danych (IOD)?

Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora.

 1. co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową wysyłając wiadomość na adresmailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Umożliwia ona nam sprawny sposób udzielania informacji. Możemy się konkretnie odnieść do przesłanej korespondencji
  i przejrzyście udzielić odpowiedzi oraz rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości;
 2. gdybyś jednak uznał (-a), że wysyłka e-mail jest dla Ciebie kłopotliwa, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych telefonicznie pod nr tel: 15 643 36 56
 1. 3.Kto nadzoruje ochronę danych osobowych w Polsce?

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę.

 1. 4. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora przedmiotowej zgody. W szczególności tymi celami będą:
 1. tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;
 2. zapewnienie każdemu wychowankowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
 3. podnoszenie jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
 4. realizacja umów cywilnoprawnych, na podstawie przepisów prawa, w celu zawarcia umowy lub zgody na przetwarzanie danych (rekrutacja, konkursy).
 5. realizacja drobnych spraw życia codziennego.
 6. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 7. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 8. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 9. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 11. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 25 sierpnia 2017 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia w sprawie z dnia 26 lipca 2018 r. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
  1. 5.Okres retencji, czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych dłużej niż to konieczne. I tak np.:

- na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

- jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;

- jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów np. rozpowszechniania wizerunku, konkursu i w wielu innych wypadkach, kiedy o tą zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania zgody.

 1. 6.Odbiorcy danych:

Jako podmiot publiczny dbamy o poufność Twoich danych. Będziemy mogli je udostępnić również podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), organizacyjnych (firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów i osób, usługi wsparcia logistycznego przy organizacji konkursów itp.). Jeśli będziesz chciał uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, zawsze możesz skontaktować się w tym celu
z Inspektorem ochrony danych bądź innym pracownikiem Administratora danych. Będziemy mogli udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom współpracującym z nami, w celu zapewniania ciągłości działań.

 1. 7.Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 1. 8.Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

a) MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA:

a) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacjach o odbiorcach, w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania, źródłach pozyskiwania danych i przysługujących innych prawach, jeżeli dane przekazywane są do państw trzecich (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach,

b) na zasadach wyszczególnionych w przepisach prawa przysługuje prawo do kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za wszelkie kolejne kopie administrator danych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych),

c) sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych np. przedstawiając dodatkowe oświadczenie.

REALIZACJA PRAWA NIE MOŻE NARUSZAĆ PRAW I WOLNOŚCI INNYCH OSÓB.

d) MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - https://uodo.gov.pl/ - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

10. W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W PRZEPISACH PRAWA (RODO):

a) MASZ PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH,

b) MASZ PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH (gdy przetwarzanie opiera się na podstawie wyrażonej zgody lub w celach realizacji umowy i jest zautomatyzowane - prawo nie ma zastosowania do zadań wykonywanych przez administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w interesie publicznym),

c) MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ W INTERESIE PUBLICZNYM LUB ZE SPRAWOWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ POWIERZONEJ ADMINISTRATOROWI PRZEPISAMI PRAWA,

d) USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH;

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wychowanka