Schronisko SSM

 

 

 Schronisko ma charakter sezonowy, działa w okresie lipiec- sierpień.

Posiada 30 miejsc noclegowych.
Doba w schronisku trwa od 1700- 1000 dnia następnego.
Przyjmowanie osób do schroniska odbywa się w godzinach 1700- 2100.

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/273/2013
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

 

z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stalowej Woli

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 109, poz. 631) oraz na wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Stalowej Woli - Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stalowej Woli:

 

Młodzież szkolna, studenci, nauczyciele, nauczyciele akademiccy, pracownicy oświaty, nauczyciele emeryci, opiekunowie zorganizowanych grup młodzieży szkolnej i akademickiej: 20,00 zł./cena za miejsce w pokoju/

Pozostałe osoby: 25,00 zł./cena za miejsce w pokoju/

 

§2.

1. Członkowie PTSM i IYHF posiadający ważną legitymację korzystają z 10% zniżki.

2. Posiadacze Honorowej Odznaki PTSM oraz odznaki "Zasłużony działacz turystyki" korzystają z 50% zniżki.

3. W przypadku występowania obu ulg, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 przysługuje jedna ulga wyższa.

 

§3.

1. Wszystkie osoby korzystające z noclegów w schronisku zobowiązane są do korzystania z własnej lub wypożyczonej bielizny pościelowej.

2. Niezależnie od opłat za nocleg osoby korzystające z bielizny pościelowej schroniska pokrywają jednorazowo koszty jej prania, w wysokości aktualnie obowiązującej stawki za usługi pralnicze.

 

§4.

Opłata za pobyt dzienny w schronisku (bez prawa wstępu do pomieszczeń noclegowych) w godzinach od 10.00 do 17.00 wynosi 10,00 zł od osoby.

 

§5.

Grupy zorganizowane (powyżej 10 osób) za pobyt dłuższy niż 3 dni korzystają z 10% zniżki w stosunku do opłat ustalonych w § 1.

 

§6.

Opłaty ustalone w §1 i §4 nie uwzględniają podatku od towaru i usług.

 

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego oraz Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Stalowej Woli.

 

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.